Mizan

Dualar, Zikirler…

Dualar, Zikirler…

Hazırlayan: Zâkir

 

Yâ Zelcelâli ve’l-İkrâm

Dua ederken Allahu Teâlâ’ya, O’nun güzel isimleriyle hitap ederek niyaz etmelidir. Nitekim Kurân-ı Kerim’de:

“En güzel isimler Allahu Teâlâ’ya mahsustur. O’na, o isimlerle dua edin!” (A‘râf Sûresi, 180) buyrulur.

Peygamber Efendimiz de şöyle buyurmuştur:

“Dualarınızda ‘Yâ zelcelâli ve’l-ikrâm” demeye dikkatlice devam edin.” (Tirmizî, Daavât, 92, V/540)

 Yine Peygamber Efendimiz (s.a.s), bir adamın:

 “Yâ zelcelâli ve’l-ikrâm / Ey yücelik ve ikram sahibi Allah’ım!” diye dua ettiğini duyunca şöyle demiştir:

“Haydi, iste. Duana icabet edildi.” (Tirmizî, Daavât, 94, V/541)

 

 

Yâ Hayy, Yâ Kayyûm…

Hz. Ali der ki:

“Bedir günü, savaş şiddetlendiği zaman, Rasûlullah aleyhisselama sığınmıştık.

O gün, insanların en cesaretlisi ve en kahramanı o idi.

Müşriklerin saflarına ondan daha yakın olan kimse yoktu!” (İbn Sa’d, Tabakât, II, 23; İbn Hanbel, Müsned, I, 126)

“Bedir günü, biraz çarpıştıktan sonra;

‘Ne yapıyor bir bakayım?’ diye acele Peygamber aleyhisselamın yanına geldim.

Efendimiz aleyhisselam, secdeye kapanmış, durmadan:

‘Yâ Hayy, yâ Kayyûm! Yâ Hayy, yâ Kayyûm!’ diyordu.

Çarpışmak için, savaş meydanına döndüm.

Rasûlullah’ın yanına tekrar dönüp geldiğim zaman, o yine secdeye kapanmış,

‘Yâ Hayy, yâ Kayyûm!’ diyordu.

Sonra, tekrar çarpışmaya gittim. Tekrar dönüp geldiğim zaman, kendisi yine secdede bunu söylüyordu.

(Nihayet) Yüce Allah, ona fetih ve zaferi ihsan etti.” (İbn Sa’d, II, 26, I, 223; Beyhakî, Delâilü’n-Nübüvve, III, 49; Ebu’l-Fidâ, el-Bidâye ve’n-Nihâye, III, 275 vd.)

 

 

Sıkıntı ve Borçtan Kurtulmak İçin

Ebû Dâvûd’un rivayetine göre; Ensâr’dan Ebû Umâme (r.a) namaz vakti dışında camide dalgın dalgın oturuyordu.

 Rasûlullâh (s.a.v), ashabından (r.a) bu zatın mescidde dalgın oturduğunu görmüş ve halini sormuştu.

Ebû Umâme:

“Çok borcum var, dardayım, sıkıntı çekiyorum yâ Rasûlullâh!” diye cevap verdi.

Rasûl-i Ekrem (s.a.v) Efendimiz:

“Sana bir dua öğreteceğim. Onu okuduğun zaman Cenab-ı Hakk senin gamını, kederini giderir. Borcunu ödetir. Bu duayı sabah akşam oku” buyurmuş ve şu duayı öğretmiştir:

 

اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال

 

Okunuşu:

“Allâhümme innî eûzü bike mine’l-hemmi ve’l-hazenî ve eûzü bike mine’l-aczi ve’l-keseli ve eûzü bike mine’l-cübni ve’l-buhli ve eûzü bike min ğalebeti’d-deyni ve kahri’r-ricâl”

 

Manası:

“Ey Allah’ım! Elem/sıkıntı ve keder/üzüntüden sana sığınırım. Acizlikten, tembellikten, bıkkınlıktan sana sığınırım. Korkaklık ve cimrilikten de sana sığınırım. Allah’ım! Borç altında ezilmekten, adamların kahrından (insanların nefsimi kullanmasından ve onlara mağlup olmaktan da sana sığınırım.)”

 

Hz. Ebû Umâme şöyle demiştir:

“Rasûlullâh’ın emrettiği gibi duayı sabah-akşam okumaya devam ettim. Bütün dertlerim sıkıntı ve bunalımım gitti. Borçlarımı da ödedim.” (Buhârî, Müslim, Nesâî)


Mizan diğer yazıları