Zülcenâheyn

Cenâb-ı Allah’ı Sesli Zikir - 2 (Cehri Zikir)

Cenâb-ı Allah’ı Sesli Zikir - 2 (Cehri Zikir)

Onlar öyle bir kavimdir ki, onlarla beraber oturup kalkanlar bile cehennemlik olmazlar

İkinci Hadis

Hadîs-i şerîfi, Müslim ve Hakîm tahriç etmişlerdir. Ebû Hüreyre’den (r.a) Rasûlullah’ın (s.a.s) şöyle dediği rivayet edilmiştir:

“Cenâb-ı Allah’ın yeryüzünde dolaşıp duran, faziletli, ilim meclislerini arayan melekleri vardır. Zikir meclisine uğradıkları zaman semaya kadar kanatlarıyla onları kuşatırlar. Rasûlullah buyurdu ki: Cenâb-ı Allah (c.c) onlara nereden geldiklerini sorar. Onlar da:

— Kullarının yanından geliyoruz, onlar seni tesbih ediyorlar, tekbir getiriyorlar, sana hamd ediyorlar, seni tehlil ediyorlar, senden istiyorlar ve senin azabından istiâze ediyorlar” derler. Cenâb-ı Allah, onların durumunu meleklerden çok iyi bildiği halde:

— Onlar benden ne istiyorlar? diye sorar. Onlar da:

— Cennetini istiyorlar, derler. Cenâb-ı Allah (c.c):

— Cenneti görmüşler mi? buyurur. Onlar:

— Hayır ya Rabbi görmediler, derler. Cenâb-ı Allah:

— Ya görselerdi ne olurdu? buyurur. Cenabı Allah (c.c), her şeyi çok iyi bildiği halde yine sorar:

— Bana neden sığınıyorlar? Onlar da:

— Cehennemden, derler. Cenâb-ı Allah(c.c):

— Cehennemi gördüler mi? diye sorar. Onlar da:

— Hayır, derler. Cenâb-ı Allah (c.c):

— Onu görselerdi ne yaparlardı? der. Bundan sonra Cenâb-ı Allah şöyle buyurur:

— Şahit olunuz onları mağfiret ettim, benden istediklerini onlara verdim, benden istiâze ettiklerinden onları kurtardım. Bunun üzerine melekler:

— Ey Rabbimiz! Onlardan olmadığı halde hatâen onlarla beraber oturan bir kul vardı içlerinde (onu da mı affettin?), derler.

 Cenâb-ı Allah (c.c):

— Onu da affettim. Onlar öyle bir kavimdir ki, onlarla beraber oturup kalkanlar bile cehennemlik olmazlar, buyurdu.”

 

Hadîs-i Şerîfin İşaret Ettiği Hususlar:

1.  Cenâb-ı Allah’ın yeryüzünde gezici melekleri vardır.

2.  Bu melekler ilim ve zikir meclislerini ararlar.

3.  İlim ve zikir meclisine uğrayan melekler kanatları ile o mecliste olanları kuşatırlar.

4.  Böyle meclislerdeki evrat ve ezkâr şunlar olmalıdır.

a.  Tesbih

b.  Tekbir

c.  Hamd

d.  Tehlil

e.  İstiğfar

f.  Cehennnem azabından istiâze

5.  Zikir meclisindekilerin Cenâb-ı Allah’tan istedikleri şeyler:

a.  Cenneti isteyip, cehennemden kurtulmak

b. Onlarla oturup kalkanların bile şaki, yani cehennemlik olmayacağı. Onun için Allah’ın dostları ile dost olup düşmanlarını sevmemek, onlardan hoşlanmamak gerekir.

 “Kişi sevdiği ile beraber olur.(Aclunî, Keşfu’l-Hafâ, II, 202)

Bu hadîs-işerif şu olay sebebiyle vürut etmiştir. Kudâme b. Safvan, Rasûlullah (s.a.s) ile birlikte Mekke’den Medine’ye hicret etmişti. Rasûlullah (s.a.s)’e:

“Yâ Rasûlallah! Ben seni çok seviyorum.”demiş, O da:

“Kişi sevdiği ile beraberdir”buyurmuşlardır.

Hadîs-i şerîf başka yollarla ve başka sebeplere binaen de rivayet edilmiştir. Onlardan birisi de şudur: Bir Arabî, Rasûlullah’a gelip şunu sordu:

“Kıyamet günü ne zamandır?”  Rasûlullah:

“Kıyâmet gününe ne hazırladın?”buyurdular. O da:

“Ben kıyâmet günü için fazla namaz, fazla oruç, fazla hacdan bir şey hazırlamadım. Ama Allah’ı ve O’nun Rasûlünü de seviyorum”deyince,

“Sen sevdiğin ile berabersin”buyurdular. Nitekim ayette de Cenâb-ı Allah:

“ Müminler, müminleri bırakıp da kâfirleri dost edinmesinler.”(Âl-i İmrân, 28)

Şairin de dediği gibi:

“Eğer sevdiğine sadık olsa idin ona itaat ederdin. Zira seven sevdiğine itaat eder.


Zülcenâheyn diğer yazıları