Genç KALEMLER

Na’t-ı Şerîf
25. Sayı

Na’t-ı Şerîf

O (s.a.s) gökyüzünün Ahmed’i, Yeryüzünün Muhammedi, O (s.a.s) Allah’ın (c.c) seçilmiş kulu, Mustafa’sı, O (s.a.s) kendine vaad edilen Makam-ı Mahmud’un sahibi…

Horasan Erenlerinden Sarı Saltuk
24. Sayı

Horasan Erenlerinden Sarı Saltuk

Geldikti bir zaman Sarı Saltuk’la Asya’dan, Bir bir Diyâr-ı Rûm’a dağıldık Sakarya’dan.

Yâ Sabûr (c.c)
23. Sayı

Yâ Sabûr (c.c)

Bir zata soruldu: “Ne kadar sabretmeliyim?” Cevap buyurdu: “Ben sabrediyorum demeyene kadar!”

Sadıklarla Beraber Olun!
21. Sayı

Sadıklarla Beraber Olun!

Mürşid-i kâmile intisabın gerekliliği konusuna işaret bir ayet-i kerime şöyledir: “Ey iman edenler! Allah’tan korkun ve sadıklarla beraber olun.” [Tevbe, 9/119]

Tasavvuf Aslında Ashabın Yaptıklarıdır, Yoludur
20. Sayı

Tasavvuf Aslında Ashabın Yaptıklarıdır, Yoludur

Kuşeyrî’nin “er-Risâle”sinde isimleri zikredilen tasavvuf ehli kimseler bu hususta sahabenin ve onlara uyanların yolunu takip etmiştir.

Seni Seven Âşıkların
20. Sayı

Seni Seven Âşıkların

Seni seven âşıkların Gözü yaşı dinmez imiş Seni maksud edinenler Dünya ahret anmaz imiş

Kâdiriye Tarikatı ve Pir Abdülkâdir Geylânî Hazretlerinin İlmî Derinliği
20. Sayı

Kâdiriye Tarikatı ve Pir Abdülkâdir Geylânî Hazretlerinin İlmî Derinliği

Konuşması gayet net ve pek tesirli idi. Kalbi katı bir kimse, onu görse kalbi yumuşar, korku ve heybet hissederdi.

Sûfîlerden Esintiler / Mansur b. Ammâr (k.s)
19. Sayı

Sûfîlerden Esintiler / Mansur b. Ammâr (k.s)

Kul için en güzel elbise tevazu ve inkisar, (Mevlâ’ya karşı boynu bükük olma) elbisesidir.

Takva Babı -Kuşeyri Risalesi
18. Sayı

Takva Babı -Kuşeyri Risalesi

Ebû Abdullâh dedi ki: “Takva, seni Allah’tan uzaklaştıran şeyden sakınmandır.”

Allah’a İtimat Etmek - Abdülkâdir Geylânî (k.s)
18. Sayı

Allah’a İtimat Etmek - Abdülkâdir Geylânî (k.s)

Allah’a karşı ittikâ sahibi olunuz ki, size öğrete… (Bakara, 2/282)

İlim-Amel Seyr u Sülûk / Aziz Mahmûd Hüdâyî
17. Sayı

İlim-Amel Seyr u Sülûk / Aziz Mahmûd Hüdâyî

İlimlerin en yükseği “Ma’rifetullâh”tır (Hakk bilgisi).

Ehl-i İrfan – Günah İlletinin Devası
16. Sayı

Ehl-i İrfan – Günah İlletinin Devası

Ey tabip! Yanınızda günah illetine uğrayanlara şifa verecek bir ilacınız var mı?